Ryukyu kempo Programma Tecnico Sintetico

Ryukyu Kempo Programma Tecnico Generale e tempi minimi richiesti.

– cintura bianca per gialla ( 1 anno )
Kata : Taikyoku 1 – Taikyoku 2 – Taikyoku 3
Bunkai :
Applicazioni di Kyusho Jitsu & Tuite Jitsu derivate dai Kata Taikyoku
Kyusho Basic 1-2-3

– cintura gialla  per arancione ( 1 anno )
Kata :  Seisan
Bunkai : Applicazioni di Kyusho Jitsu & Tuite Jitsu derivate dal Kata Seisan

Kyusho intermediate 1

– cintura arancione per verde (1 anno)
Kata : Seiunchin
Bunkai : Applicazioni di Kyusho Jitsu & Tuite Jitsu derivate dal Kata Seiunchin
Kyusho intermediate 2

– cintura verde  per blu ( 1 anno )
Kata  : Naihanchi Shodan – Sanchin
Bunkai : Applicazioni di Kyusho Jitsu & Tuite Jitsu derivate dal Kata Naihanchi Shodan & Sanchin
Kyusho intermediate 3

– cintura blu per marrone  (1 anno)
Kata :  Wansu – Chinto
Bunkai : Applicazioni di Kyusho Jitsu & Tuite Jitsu derivate dal Kata Wansu & Chinto
Kyusho advanced 1

– cintura marrone per aspirante nera ( 1 anno )
Kata : Kusanku
Bunkai : Applicazioni di Kyusho Jitsu & Tuite Jitsu derivate dal Kata Kusanku

Kyusho advanced 2

– cintura aspirante nera per nera ( 1 anno )
Kata :  Suwansu
Bunkai : Applicazioni di Kyusho Jitsu & Tuite Jitsu derivate dal Kata Suwansu

Kyusho advanced 3 / 1° black belt

– programma x cintura nera  1 dan  x 2 dan (2 anno )
Kata : Naihanchi 2 – Naihanchi 3
Bunkai : Applicazioni di Kyusho Jitsu & Tuite Jitsu derivate dal Kata Naihanchi 2 & Naihanchi 3
Kyusho 2° black Belt

– programma x cintura nera  2 dan  x 3 dan ( 3 anni )
Kata : Gojushisho
Bunkai : Applicazioni di Kyusho Jitsu & Tuite Jitsu derivate dal Kata Gojushiho
Kyusho 3° black Belt

– programma x cintura nera  3 dan  x 4 dan ( 3 anni )
Kata : Kin Ken
Bunkai : Applicazioni di Kyusho Jitsu & Tuite Jitsu derivate dal Kata Kin Ken
Kyusho 4° black Belt

– programma x cintura nera  4 dan  x 5 dan ( 3 anni )
Kata : a Scelta di un altro stile
Bunkai : Applicazioni di Kyusho Jitsu & Tuite Jitsu derivate del Kata Scelto
Kyusho 5° black Belt

I commenti sono chiusi.